8 generaties De Ras in vogelvlucht; van Pierre (*1641)  tot Eduard (+1930).

 

Generatie I

I. Pier(r)e de Rasse, geb. te Hoffkercke bij Calis [62, Frankrijk], waals ger.

C.B.G,lade 130 op R37: Reçu membre de l'Eglise de Leide le dec. 1641 de Ras,

Pierre, greinwerker, ovl. te Leiden [ZH], otr. te Leiden [ZH] 28 apr 1651,

kerk.huw. Waalse Kerk, Kerkelijk Ondertrouwregister Lr O Fo. 220vo Beide

wonenden: Cruystraet. Hij geassisteerd met Philip Deschan, zijn neef, Cruystraat.

Zij geassisteerd met Mary Bouleyn, haar zuster, Scheystraat met Jeacquemijne

Bouleyn, geb. te Ron bij Rijsel [59, Frankrijk] (Roncq), waals ger.

 

Uit deze relatie 1 kind:

II. Pieter Pietersz. de Ras (zn. van I), geb. te Leyden [ZH], kalanderknecht, otr. (1)

te Leiden [ZH] 25 sep 1677, Hij wonende over de Stadtstimmerwerff, zij wonende

Groenesteech. Zij weduwe van Jan Willems van der Bosch. Hij geassisteerd met

Abraham Coddee zijn bekende in de Camp. Zij geassisteerd met Celia Abrahams

haar schoonzuster op Levendael en Mary Coddee haar zuster o/d Oranjegraf(?)t.

Kerkelijk Ondertrouwregister Lr W Fo. 293vo met Magdalena C(K)odde(e).

 

Uit deze relatie 5 kinderen, waaronder:

IIIb. Isaac(k) de Ras (zn. van II), geb. 1682, ged. waals ger. te Leyden [ZH]

Pieterskerk, doopgetuigen: Isaac Codde en Jannetje Trouve 17 jun 1682,

molenaarsknecht, ovl. 16 apr 1749 Overleed op 68-jarige leeftijd, Zijn overlijden

werd pro deo aangegeven op 16 -04-1749 (O.I.T.B. 13, fo. 70) Als lidmaat van de

Hervormde Gemeente te 's Gravenhage aangenomen tegen Pasen (27 maart) met

attestatie van Leiden, otr. te Leyden [ZH] 10 okt 1704, Kerkelijk

Ondertrouwregister Lr DD Fo. 92vo. Hij woonplaats Cruysstraat, zij woonplaats

Cruysstraat. Hij geassisteerd met Pieter de Ras, zijn vader, als voren. Zij

geassisteerd met Elisabeth Dircx, haar moeder, als voren.

Beiden(met kinderen) op 27-03-1712 met attestatie van Leiden naar den Haag met

Jaapje Tijssen, geb. te Leyden [ZH] 1678, ovl. 29 mei 1776 Overlijdensdatum niet

met zekerheid aan te geven, Waarschijnlijk is zij identiek met Jacoba Teijssen,

waarvan het overlijden op 98-jarige leeftijd is aangegeven in de pro deo-klasse

(O.I.T.B. 17, fo.21).

 

Uit deze relatie 8 kinderen, waaronder:

IVc. Pieter de Ras (zn. van IIIb), geb. te Den Haag [ZH] 1715, ged. te Den Haag [ZH]

Kloosterkerk (hervormd). Doopgetuigen waren Pieter de Ras en Maria de Jager

(Kerkel.Reg. 175, blz.410) 9 aug 1715, ovl. 1776 In oktober 1735 werd als lidmaat

op belijdenis aangenomen: Pieter de Ras, wonend in de Dienderspoort (Kerkeraad

Ned.Herv. Gem. den Haag, inv.nr. 8,blz. 240. (Er waren toen 2 "Dienderspoorten"

bekend, een aan de Brouwersgracht, die toen gesitueerd lag tussen de Turfmarkt en

de Kalverstraat, zie de kaart van C. Elandts, 1681; en een lag achter de Grote kerk.

Deze laatste "Dienderspoort" werd ook genoemd "De Sack", otr. te Den Haag [ZH]

Grote Kerk. Zij jongedochter van Leiden, wonend te 's Gravenhage (rechterl .Arch,

inv.nr. 759, fo. 99vo.) 25 mrt 1736, tr. te Den Haag [ZH] In Hoogduits-hervormde

kerk. (Kerkekl.Reg. 301, blz.245) 8 apr 1736, Uit archief gemeente Schiedam:

Pieter de Ras met attestatie van 's Gravenhage 25-05-1753. Susanna Bacque,

weduwe Ambrosius de Jager, Pieter de Ras en Leuntie de Jaeger, egteluiden,

geadmitteerd op acte van 's Gravenhage d.d. 20 -04-1753, admissie 30-04-1753,

voor 3 jaeren (admissieregister) met Lui(y)tje de Jager, geb. te Leiden [ZH] 1720,

ovl. 18 apr 1796 Tegen Pasen 1733(5 april) is als lidmaat van de Hervormde

Gemeente te 's Gravenhage op belijdenis aangenomen: Luytje de Jager, wonend in

de Dienderspoort (Kerkeraad Ned.Herv.Gem. inv.nr. 8, blz. 211).

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

Vc. Ambrosius de Ras (zn. van IVc), geb. te Schiedam [ZH] 18 sep 1755, ged.

ned.herv. te Schiedam [ZH] Getuigen: Kornelis Koster en Elisabeth de Ras

21 sep 1755, ovl. te Schiedam [ZH] 14 aug 1833 Voor afschrift overlijdensakte zie

bijlage 3 bij brief 84 Bev 590 Wi uit 1984 van de Archiefienst v.d. Gemeente R'dam

aan dhr. Jenniskens van de gem.arch. dienst van Maastricht, wonende Hoogstraat,

wordt op belijdenis lidmaat van de Geref. Gemeente 20-02 -1777, vertrekt met

attestatie naar Rotterdam 20-08-1820, otr. (1) te Schiedam [ZH] 5 okt 1776 Hij

j.m. Geads. met Luitje de Jager, Wed. van Pieter de Ras. Zij j.d. Geads. met Maria

Vonk, haar moeder. Beide geboren en wonende alhier, tr. te Schiedam [ZH]

20 okt 1776 met Christina Haan, geb. te Schiedam [ZH] 17 jun 1756, ged. te

95

Schiedam [ZH] 18 jun 1756 Doop hervormd. Getuigen: Jacob Wall en Kristyna

Snetkers, ovl. 15 jul 1820, dr. van C(K)oenraad Haan en Marijtje(Maria) Vonk.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

VI. Martinus de Ras (zn. van Vc), geb. te Schiedam [ZH] 12 feb 1779, ged. ned.herv.

te Schiedam [ZH] 14 feb 1779. Getuige: Marytje Vonk. Op latere leeftijd

overgegaan tot r.k. godsdienst, Kolonel Intendant 1e Klasse. Militaire

administratie eerste helft 19e eeuw: Stamboek van officieren van de landmacht.

A.R.A. den Haag. inv.no.216 no.3143, Dienstaten Officieren.(zie Kon.Landm.)

verder: 10 september 1831 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in die

der Lelie van Frankrijk. Gepensioneerd 01-01-1841, ovl. te Maastricht-Heer [LI]

12 aug 1852, begr. te Maastricht-Heer [LI] Zie correspondentie met Burgemeester

J. Loopuijt van Schiedam, tr. te Deventer [OV] 22 jul 1810, In 1839 wonen

Capucijnenstraat 33 Maastricht: Martinus de Ras(60j), Dorothé Héléna

Kamps(50j), Carolien(22j), Marie Elise(21j), Eduard(15j.) met Dorothée Hélène

Kamps, geb. te St. Omer [59, Frankrijk] 10 jun 1789, rooms katholiek, ovl. te

Heer [LI] 22 mei 1857, begr. te Heer [LI], dr. van Bonifatius Henricus Franciscus

Kamps en Maria Elisabeth Houben.

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

VIIf. Eduard de Ras (zn. van VI), geb. te Den Haag [ZH] 28 aug 1824, Gevestigd te

Roermond op 24 augustus 1854. Griffier Rechtbank Maastricht 1875-1891.

Promoveerde in 1849 aan de Leidsche Hoogeschool. Uit overlijdensakte van zijn

vader M. de Ras(1852): "de Heer Edouard de Ras, van beroep griffier wonende te

Horst, oud achtentwintig jaren, die zich heeft opgegeven te zijn zoon van

overledene." In 1875 benoemd tot Griffier aan de Arrondissementsrechtbank te

Maastricht. Commissielid van het bestuur van het Huis van Bewaring. Ridder in de

Orde van Oranje Nassau, ovl. te Maastricht [LI] 21 nov 1897.

Verwezen wordt naar de in Memoriam in de Limburger Koerier van maandag 22-

11 -1897, begr. te Roermond [LI] Lid Hoofdraad St.Vintcentiusvereniging en

President van de conferentie te Roermond. Op 31 maart 1875 ingeschreven als

100

werkend lid van de conferentie te Maastricht. Omtrent zijn werkzaamheden in deze

conferentie wordt verwezen naar de pagina's 44 t/m 50 in:

"De Vincentiusvereniging in Maastricht door Evers en Schwanen”.

Op 5 augustus 1875 verhuisd van Roermond naar Hondstraat 2394(nu 9-11)

Maastricht. Uit adresboek Maastricht 1884: Ed. de Ras, mr. Griffier

Arr.Rechtbank, Hondstraat 2394. Idem 1890: Mr. Ed. de Ras gep. (oud) Griffier

Arr. Rechtbank, Hondstraat 2394. Uit adresboek Maastricht 1896: Mr. E. de Ras,

oud Griffier Rechtbank: Stationstraat 24.

Uit Rijksarchief Maastricht film 195 maand okt.98 no.4: Memorie van successie

van Mr. Eduard de Ras gehuwd met Clavareau Josephine Marie Sophie, overleden

21 november 1897. Memorie ingeleverd 4 oktober 1898. Boek 29: omschrijving

beroep Eduard jr . :houthandelaar. Omschrijving en waarde der Onroerende

Goederen: Rentegevende schuldvordering ten laste van Eduard de Ras, groot

fl.10.000,- tot zekerheid waarvan hypothecair zijn verbonden de onroerende

goederen als huizen, tuinen, bouwland, bosch, en dennenbosschen in de gemeente

Wansum A. no.545a, B. no .1474. Tegelen A. no.2785 tot en met 2791 en 2795.

Beesel F.451 en 458 en Vierlingsbeek C.4 en 814 en D. no.208 groot 11h, 26a, 24c,

tr. (Burgelijke stand) te Maastricht [LI] 17 feb 1852 met Joséphine Marie Sophie

Clavareau, geb. te Maastricht [LI] 22 nov 1824, ovl. te Schin op Geul [LI]

7 jun 1905, begr. te Roermond [LI], dr. van Antoine Joseph Théodore August

Clavareau en Pauline Hélène Antoinette van Panhuijs.

In het Journal de Limbourg d.d. 18-02-1852 krijgt het huwelijk van Eduard de Ras

met Joséphine speciale aandacht met vermelding dat hij Griffier van het

kantongerecht te Horst is.

De verhuizing naar Stationstraat 24 is op 11-5-1888 en op 4-11-1896 naar

Brusselsestraat 46. Op 25-3-1898 (dus na overlijden Eduard) verhuist Joséphine,

samen met haar dochter Sophie Marie Caroline Laurence naar Valkenburg.

 

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

VIIIi. Eduard Marie Joseph August Th. de Ras (zn. van VIIf), geb. te Roermond [LI]

19 mrt 1856, Directeur/eigenaar Eerste Limburgse Betonfabriek. Uit adresboek

Maastricht 1884: Ed. de Ras, Houthandel, Hondstraat 2394(nu 9/11). Idem 1890:

Hout- en bouwmaterialen, St. Jacobstraat 9, kantoor Batterijstraat 31. Idem 1896:

Biezenwal 1, kant. Batterijstraat 31. Idem 1900: Cementbuizenfabriek,

steenkolenhandel, enz. Idem 1905, 1908, 1913: Ed. de Ras, steenkolenhandel, hout-

en bouwmaterialen en cementbuizenfabriek Bosscherveld(Boschpoort). 1921: Ed.

de Ras, Bosscherweg 43 en in 1923: Hertogsingel 70. Oprichter en gedurende

meerdere jaren Voorzitter van de Gymnastiek- en Schermvereniging de Eendracht

te Maastricht. Behaalde op 19 februari 1871 de graad: " Meester op de degen",

ovl. te Maastricht [LI] 27 sep 1930, begr. te Roermond [LI], tr. (Burgelijke stand) te

Meerssen [LI] 5 apr 1888, kerk.huw. (rooms katholiek) te Meerssen [LI]

6 apr 1888, Per 31 juli 1888 van Meerssen naar St. Jacobstraat 9 te Maastricht.

(huis is inmiddels afgebroken). Per 13 maart 1891 naar Biezenwal 1, per 3 oktober

1902 naar Smeermaas-Lanaken en vervolgens naar Bosscherweg 43(destijds gem.

Oud -Vroenhoven). In 1923 Hertogsingel 70. Per 1 september 1932: moeder,

Suzanne, Nathalie en Willy naar Hertogsingel 19a met Amalia Maria Héléna

Crolla, geb. te Maastricht [LI] 23 jan 1863, rooms katholiek, ovl. te Maastricht [LI]

Laatstelijk wonende Hertogsingel 19a 3 aug 1937, begr. te Maastricht [LI]

Tongerseweg, vak c(zie foto grafsteen), dr. van Johannes Wilhelmus Crolla en

Johanna Maria Josephina Peerboom.